Loading the player...


INFO:
โรงเรียนที่อเมริกาสอนให้เด็กจามไอแบบนี้ กรณีถ้าไม่มีหน้ากาก ไม่ใช้มือป้องปิดปากเมื่อไอหรือจาม เพราะจะทำให้เชื้อแพร่กระจายได้เร็วจากการใช้มือสัมผัส Cr.เจ้าของวีดีโอ ต่อ...👉 https://t.co/WFW3TqvtGF
Mommae - โรงเรียนที่อเมริกาสอนให้เด็กจามไอแบบนี้ กรณีถ้าไม่มีหน้ากาก  ไม่ใช้มือป้องปิดปากเมื่อไอหรือจาม เพราะจะทำให้เชื้อแพร่กระจายได้เร็วจากการใช้มือสัมผัส  Cr.เจ้าของวีดีโอ  ต่อ...👉